DSI กับคดีอาญา และคดีปกครอง

 

   กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงยุติธรรม ก่อตั้งขึ้นเนื่องจาก รัฐเห็นว่ารูปแบบของอาชญากรรมในปัจจุบันพัฒนาจากการใช้ความรุนแรงกระทำต่อกัน มาเป็นการกระทำทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยี ทำให้การสืบสวนสอบสวนแบบเดิมอาจไม่เหมาะสม ดังนั้นคดีที่มีความซับซ้อนและต้องใช้วิธีการสืบสวนสอบสวนที่เป็นพิเศษ จึงควรมีหน่วยงานที่มีโครงโครงสร้างและมีอำนาจเป็นพิเศษเข้ามาดแลโดยเฉพาะ

   กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีกฎหมายให้อำนาจหน้าที่เป็นการเฉพาะคือพระราชบัญญัติกรมสอบสวนคดีพิเศษ พุทธศักราช 2547 ซึ่งกฎหมายที่กำหนดตัวบุคลากรที่จะทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นเจ้าพนักงาน และเจ้าหน้าที่ของ DSI และกำหนดประเภทที่อยู่ในอำนาจการสอบสวนของDSI ตลอดจนกำหนดอำนาจพิเศษซึ่งเจ้าหน้าที่ของDSI มีเหนือเจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วไป

   คดีที่อยู่ในความดูแลของ DSI ต้องเป็นคดีที่มีความยากซับซ้อน เป็นคดีที่มีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ความสมพันธ์ระหว่างประเทศ ระบบเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ

   คดีอาญาเป็นคดีที่กระทบกระเทือนถึงความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีขอประชาชนในบ้านเมือง เช่น มีการฆ่าคนตาย หรือการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ผู้กระทำความผิดก็จะถูกติดตามตัวมาฟ้องลงโทษ โดยการฟ้องร้องคดีอาญามร 2 กรณีคือ การแจ้งความร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และการจ้างทนายความเพื่อฟ้องร้องเอง

คดีปกครอง คือ คดีที่เป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน หรือข้อพิพาทระหว่างหนวยงานทางการปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเอง และเป็นคดีในเรื่องดังต่อไปนี้

คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางการปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎ คำสั่งหรือการกระทำอันใด โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าพนักงานท้องถิ่นปฏิเสธการออกใบอนุญาตก่อสร้างโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางการปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น เจ้าพนักงานท้องถิ่นและต่อหน้าที่ตามกำหมายกำหนด หรือกรณีที่เจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการออกโฉนดที่ดินล่าช้าเกินควร

คดีพิพาทเกี่ยวกับการทำละเมิดหรือความรับผิดชอบอย่างอื่นของหน่วยงานทางการปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการใช้อำนาจล่าช้าเกินควร เช่น การที่พนักงานที่ดินออกคำสั่งเพิกถอนโฉนดที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำใหผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายและผู้ฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายดงกล่าว หรือการฟ้องร้องเรียกค่าทดแทนการเวนคืน

คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง เช่น ข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างเอกชนเพื่อก่อสร้างถนน อาคารเรียน

คดีที่มีกฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางการปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องฟ้องคดต่อศาล เพื่อบังคับให้บุคลากรกระทำการหรือละเว้นการกระทำการ เช่น เจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางน้ำฟ้องคดีต่อสาลปกครอง เพื่อให้มีคำสั่งให้เอกชนรื้อถอนสะพานหรือสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำแม่น้ำ

คดีที่กำหมายกำหนดให้อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครอง เช่น กรณีฟ้องขอให้เพิกถอนคำชี้ชาด หรือบังคับตามคำชี้ขาดเกี่ยวกับสัญญาทางxd8iv’

 

ในกรณีที่ประชาชน มีข้อพิพาทกับหน่วยงานทางการปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องดังกล่าว สามารถยื่นฟ้อต่อศาลชั้นต้นที่มีภูมิลำเนาหรือมูลคดีเกิด แต่ก็มีบางกรณีที่ต้องยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดโดยตรง ได้แก่

คดีพิพาทเกี่ยวกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทตามที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดประกาศกำหนด

คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกา หรือกฎที่ออกโดยคณะรัฐมนตรี หรือความเห็นชอบของรัฐมนตรี เช่นกฎที่ตราขึ้นหรือออกโดยคณะรัฐมนตรี

คดีที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในเขตอำนาจศาลปกครองสูงสุด ซึ่งศาลปกครองสูงสุด มีแห่งเดียวในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร

 

   โดยเมื่อพูดถึงการมีคดีความเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นคดีปกครอง คดีอาญาหรือคดีพิเศษ หากในคดีนั้นมีประชาชนเป็นผู้เสียหายหรือเป็นผู้กระทำผิดเอง โดยส่วนใหญ่แล้วประชาชนจะไม่มีความรอบรู้เพียงพอที่จะต่อสู้คดีเอง จึงเป็นหน้าที่ของทนายในการที่จะรับมอบอำนาจจากประชาชนเพื่อดำเนินการต่อสู่คดีแทนประชาชน เพื่อให้ผลของคดีออกมาเป็นธรรมที่สุดต่อตัวประชาชนเอง ซึ่งในคดีแต่ละประเภทนั้นบทบาทของทนายความในการดำเนินการต่อสู้คดีก็จะแตกต่างกันไป อย่างเช่นในคดีพิเศษ ทนายความจำเป็นที่จะต้องมีความละเอียดรอบคอบเป็นพิเศษยิ่งกว่าคดีธรรมดาทั่วไป จะผิดพลาดสักเล็กน้อยก็อาจนำความเสียหายมาให้ลูกความของตนนั้น เพราะคดีเกี่ยวกับการสอบสวนคดพิเศษอาจจะต้องมีเอกสารที่เป็นเอกสารสิทธิ หรือเอกสารมหาชน หรือเอกสาราชการเข้ามาเกี่ยวข้องจำนวนมาก ทนายจึงต้องใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบเอกสารต่างๆเหล่านี้อย่างถีถ้วน และที่สำคัญที่ทนายจะต้องมีอยู่ในการดำเนินการในทุกคดีก็คือการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอทั้งในชั้นชี้แจงต่อพนักงานสอบสวนจนไปถึงชั้นศาลเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของลูกความ

   ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า คดีพิเศษหรือDSI เป็นหน่วยงานซึ่งดูแลคดีที่มีความยุ่งยากซับซ้อนที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ระบบเศรษฐกิจของปะเทศ รวมทั้งการคลังของประเทศ ซึ่งแตกต่างจากคดีอาญาและคดีปกครองที่จะเป็นคดีทั่วๆไปไม่มีความซับซ้อนยุ่งยากมากมาย เพียงแต่ในคดีปกครองนั้นไม่ใช่คดีที่เกี่ยวกับประชาชนโดยตรงทั้งหมด แต่จะเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานทางการปกครองที่เกิดข้อพิพาทขึ้น และในคดีอาญาที่เป็นคดีที่กระทบกระเทือนถึงความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในบ้านเมือง นอกจากนี้ยังถือได้ว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นั้นมีอำนาจพิเศษนอกเหนือจากตำรวจทั่วไป สามารถสืบสวนสอบสวนได้ทั้งคดีอาญาและคดีปกครองที่มีความยากซบซ้อมเข้าหลักเกณฑ์ของคดีพิเศษอีกด้วย

AuthorsRichbet99.com